Omslag.

 

På Skarpö i Stockholms skärgård hade Per och Agnes Hallman sitt lantställe där de ofta ägnade sig åt trädgårdsarbete. Foto i privat ägo.

 

Tysta Gatan på Östermalm, återvändsgata med planterade förgårdar och det breddade gaturummet bakom poppelraden. Foto: Paola Padoan, 2019.

 

Per Hallmans bidrag till tävlingen av utvidgning av Barcelona 1903. Förslaget publicerades i Idun 1906, men blev obelönat. Foto: Stadsmuseet.

 

Motivet med planterade bostadsgårdar och mer offentliga grönskande små parkrum framträder tydligt från ovan. Den oregelbundna yttre planformen ger förutsättningar för varierade gröna platsbildningar. Röda Bergen innehåller drygt 80 bostadsfastigheter, några av dem med flera trapphus. Husen är ritade av drygt 40 arkitekter/arkitektföretag. Foto: Laila Reppen.

 

”Alla byggnadstomter, med undantag af dem, som tänkts bebyggda med sammanbyggda trevåningshus, hvilka läggas i väglinjen, hafva försetts med förgårdar (mörkgrön färg) och inre gårdar (ljusgrön färg). Förgårdarnes bredd mot vägen har gjorts sådan, att byggnads afstånd från vägs midt ej understiger 6 meter. Alla förgårdar böra i hvarje fall göras minst 3 meter breda.” Per Hallmans ord om Enskedeplanen.

 

I hörnet av Norrtullsgatan och Vidargatan i Stockholm finns ett jugendhus ritat av Per Hallman, 1905. Ovanför en bitvis nedsänkt bottenvåning klädd med grovhuggen kalksten är fasaden putsad och smyckad med en enkel dekor.

Fasaden har sparsamma horisontella ritsningar i den nedersta bostadsvåningen och dekorativa glaserade gröna kakelinläggningar vid burspråk och översta våningen. Hörntorn, små gavelupbyggnader och tornhuvar bryter igenom taklisten. Två utsmyckade rundade smidesbalkonger länkar samman burspråken mot Vidargatan.

Burspråkens avlutning uppåt har annan utformning än på de ritningar som finns i byggnadsnämndens arkiv. Vindsinredningen är senare tillkommen.  Foto: Laila Reppen.